Privacy Policy

1. Reikwijdte

1.1. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van onze (website)bezoekers. Wij zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening aan klanten.

1.2. Door gebruik te maken van een van onze websites en/of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

1.3. Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door ons beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.binatic.nl, en alle daarop aangeboden diensten.

2. Verwerking persoonsgegevens

2.1 Wij streven naar een rechtmatige en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de in deze Privacy en Cookie Policy neergelegde verwerkingsdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens normaliter niet verder verwerken op een wijze onverenigbaar met de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens hebben verkregen. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, voorzien wij u van aanvullende informatie, indien noodzakelijk.

2.2. Indien u, ondanks een verzoek daartoe, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij (een van) de overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren en kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij zullen u vanzelfsprekend tijdig informeren indien dit het geval is.

2.3. Wij verwerken uw persoonsgegevens uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk en dragen zorg voor een vertrouwelijke verwerking. Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen kunnen wij in sommige situaties u verzoeken uw identiteit te verifiëren en / of uw identiteit vast te stellen. Dit legitimatiemiddel wordt slechts verwerkt ter identificatie.

2.4. Indien u aan ons toestemming heeft gegeven ter verwerking van uw persoonsgegevens bent u te allen tijde gerechtigd deze toestemming weer in te trekken. Dit kunt u doen door het verzenden van een e-mailbericht naar: info@binatic.nl

2.5. Hieronder treft u een overzicht aan voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken:

Levering van producten en diensten

Omschrijving:

Wij leveren technische producten en diensten. Ook maken wij afspraken met u. Deze afspraken zien bijvoorbeeld op het leveren van ons product, of het verlenen van onze diensten;

Doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• uitvoeren of tot stand (laten) komen van met u gesloten overeenkomsten.
• afwikkelen van bestellingen en/of andere gerelateerde activiteiten.

Gegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• (bedrijfs)naam;
• (bedrijfs)adresgegevens;
• postcode;
• woonplaats;
• identiteitsgegevens;
• (mobiele) telefoonnummer;
• functie(omschrijving);
• financiële gegevens;
• bestelgegevens;
• e-mailadres;
• eventueel additionele vereiste gegevens.

Verkrijgingswijze

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van:
• u, onze (potentiële) gebruiker en / of opdrachtgever.

Grondslag(en):

Wij verwerken deze persoonsgegevens slechts indien:
• dit noodzakelijk is ter navolging van onze wettelijke verplichtingen;
• dit noodzakelijk is ter nakoming van afspraken met u;
• dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder voor marketingdoeleinden en het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening. Wij streven hierbij naar een optimale balans tussen enerzijds uw rechten en vrijheden en anderzijds ons belang.

Analyse naar en het afstemmen van onze diensten en producten op gebruikers

Omschrijving:

Wanneer u onze software gebruikt, onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch informatie die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft.

Doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• verlenen van ondersteuning;
• marketingdoeleinden;
• andere kwesties.

Gegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• (bedrijfs)naam;
• (bedrijfs)adresgegevens;
• e-mailadres;
• postcode;
• woonplaats;
• (mobiele) telefoonnummer;
• bestelgegevens;
• eventueel additionele vereiste gegevens.

Verkrijgingswijze:

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van:
• u, onze (potentiële) gebruiker en / of opdrachtgever.

Grondslag(en):

Wij verwerken deze persoonsgegevens slechts indien:
• dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder voor marketingdoeleinden, het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening en het beveiligen en beheren van onze systemen. Wij streven hierbij naar een optimale balans tussen enerzijds uw rechten en vrijheden en anderzijds ons belang.

Facturering en treffen incassomaatregelen

Omschrijving:

Voor verleende werkzaamheden zullen kosten in rekening worden gebracht. Indien facturen niet voldaan worden, zullen wij mogelijk overgaan tot het treffen van incassomaatregelen.

Doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• facturering en eventueel te nemen incassomaatregelen.

Gegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• (bedrijfs)naam;
• (bedrijfs)adresgegevens;
• e-mailadres;
• postcode;
• woonplaats;
• (mobiele) telefoonnummer;
• bestelgegevens.
• financiële gegevens;
• additionele vereiste gegevens, zoals referentienummers.

Verkrijgingswijze:

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van:
• u, onze (potentiële) gebruiker en / of opdrachtgever.

Grondslag(en):

Wij verwerken deze persoonsgegevens slechts indien:
• dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder voor marketingdoeleinden, het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening en het beveiligen en beheren van onze systemen. Wij streven hierbij naar een optimale balans tussen enerzijds uw rechten en vrijheden en anderzijds ons belang.

Wettelijke taken

Omschrijving:

Wij zijn wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken op grond van verschillende wet- en regelgeving waaronder doch niet uitputtend de fiscale wet- en regelgeving.

Doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Gegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• financiële gegevens;
• eventueel additionele vereiste gegevens.

Verkrijgingswijze:

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van:
• u, onze (potentiële) gebruiker en / of opdrachtgever.

Grondslag(en):

Wij verwerken deze persoonsgegevens slechts indien:
• dit noodzakelijk is ter navolging van wettelijke verplichtingen.

Fraude en andere strafbare gedragingen

Omschrijving:

Wij zullen (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze klanten en / of medewerkers onderzoeken. Wij kunnen eventueel deelnemen aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• opsporing van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen.

Gegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het genoemde doel.

Verkrijgingswijze:

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van:
• alle beschikbare, doch noodzakelijke bronnen.

Grondslag(en):

Wij verwerken deze persoonsgegevens slechts indien:
• dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, het voeren van geschillen en het beveiligen en beheren van onze systemen. Wij streven hierbij naar een optimale balans tussen enerzijds uw rechten en vrijheden en anderzijds ons belang;
• dit noodzakelijk is ter navolging van onze wettelijke verplichtingen.

Sollicitaties en sluiten overeenkomen arbeidsovereenkomst

Omschrijving:

Wij zijn voortdurend op zoek naar jong en oud talent die ons team zouden willen, maar ook kunnen versterken. U kunt hiervoor reageren op door ons geplaatste vacatures, of middels een open sollicitatie. Hierop zullen wij een sollicitatieprocedure starten die eventueel kan resulteren in een met u gesloten arbeidsovereenkomst.

Doeleinden:

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• uitvoering van een sollicitatieprocedure;
• overeenkomen van arbeidsovereenkomst.

Gegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• naam;
• adresgegevens;
• e-mailadres;
• postcode;
• woonplaats;
• (mobiele) telefoonnummer;
• opleidingsgegevens;
• hobby’s;
• financiële gegevens;
• Curriculum Vitae;
• eventueel additionele vereiste gegevens.

Verkrijgingswijze:

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van:
• u.

Grondslag(en):

Wij verwerken deze persoonsgegevens slechts indien:
• dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, het voeren van geschillen en het beveiligen en beheren van onze systemen. Wij streven hierbij naar een optimale balans tussen enerzijds uw rechten en vrijheden en anderzijds ons belang;
• dit noodzakelijk is ter navolging van onze wettelijke verplichtingen.

3. Delen van uw persoonsgegevens

3.1 Wij maken gebruik van verwerkers om namens ons uw persoonsgegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers in beginsel verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. In beide gevallen hebben wij conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving alle vereiste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

Verwerker:
Taakomschrijving:

ICT-dienstverlener

faciliteren van onze gegevens(opslag) en backups;

3.2. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen. In sommige gevallen wordt hiervoor uw goedkeuring vereist. Wij hebben conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving alle vereiste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens rechtmatig en veilig te verstrekken.

3.3. Uw persoonsgegevens kunnen door ons ook onderling tussen zustermaatschappijen en / of verschillende bezoeklocaties worden verstrekt en/of aan gelieerde rechtspersonen van ons indien dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

3.4. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

3.5. Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Actief te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER:

4.1. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen dan worden doorgegeven en verwerkt in de Verenigde Staten (‘VS’). De VS wordt niet geacht een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te bieden. Uw persoonsgegevens worden echter verwerkt overeenkomstig de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming uit hoofde van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens wordt geboden als binnen de EER.

4.2. Als wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij voor een zelfde beschermingsniveau door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:

  • Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat die een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens worden geacht te bieden. Voor nadere details zie de Europese Commissie: Gepastheid van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU;
  • Indien wij gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruikmaken van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en op grond waarvan persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als binnen Europa. Voor nadere details zie de Europese Commissie: Modelovereenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen.
  • Indien wij gebruikmaken van dienstverleners in de VS, kunnen wij ofwel gebruikmaken van bovengenoemde door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten of we kunnen gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het EU – US Privacy Shield, dat zoals hierboven is beschreven, eist dat zij soortgelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Voor nadere details zie de Europese Commissie: EU – US Privacy Shield.

4.3 Voor nadere informatie over onze specifieke werkwijzen bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen.

5. Bewaartermijnen:

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

5.2. De bewaartermijn wordt door ons bepaald op basis van de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de mogelijkheden om deze doeleinden op een andere manier te realiseren, en de geldende wettelijke voorschriften.

5.3 Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

6.1 Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

6.2. Wij hebben in ieder geval de hieronder neergelegde beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van persoonsgegevens:
• digitale gegevens zijn uitsluitend toegankelijk via persoonlijke inloggegevens;
• wij maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall;
• alle onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

7. Hyperlinks naar andere websites

7.1 Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

8. Rechten van betrokkenen

8.1 U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

8.2. U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten rectificeren of aan te vullen. U kunt een verzoek hiertoe indienen indien: (1) uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn; (2) uw persoonsgegevens voor het verwerkingsdoeleinde onvolledig of niet relevant zijn; (3) de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met een wettelijk voorschrift. Wij zullen binnen de gestelde termijn op het verzoek reageren. Een afwijzing van het verzoek wordt door ons nader gemotiveerd.

8.3. U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen. U kunt een verzoek hiertoe indienen indien: (1) de door ons verwerkte persoonsgegevens niet langer zijn vereist voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; (2) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtmatige rechtsgrond voor deze verwerking bestaat; (3) u bezwaar maakt tegen de verwerking; (4) uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

8.4. U heeft het recht een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt een verzoek hiertoe indienen indien: (1) u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en u in afwachting hierop bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking; (2) de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van uw – onrechtmatig verwerkte – persoonsgegevens; (3) u uw persoonsgegevens vereist voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; (4) u in afwachting bent van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde verwerkingsgronden van ons zwaarder wegen dan die van u. Indien een verzoek is gehonoreerd en nadien de beperking wordt opgeheven, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

8.5. U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat door ons aan u te laten verstrekken. Dit stelt u in staat uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

8.6 U heeft het recht een verzoek in te dienen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt een verzoek hiertoe indienen indien: (1) de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang; (2) de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. Wij zullen een eigen belangenafweging maken bij een onderhavig verzoek. Dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen zich verzetten tegen het recht van bezwaar.

8.7. Al uw verzoeken, waaronder verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking, bezwaar en / of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. U kunt u ons bereiken op de volgende wijzen:

Contactmogelijkheid:
Contactgegevens:

Gebruikersaccount:
Per telefoon:
Per email:
Per post:

Opt-out:

n.v.t.
070 4161703
info@binatic.nl
Binatic Software BV
Dr. Lelykade 22a
2583 CM Den Haag

n.v.t.

9. Kinderen

9.1 Iedereen, zowel jong als oud, mag vanzelfsprekend gebruik maken van onze diensten. In het geval u jonger bent dan 16 mogen wij echter géén persoonsgegevens van u verwerken tenzij uw voogd(en) hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verzoeken u géén persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u hiervoor géén toestemming heeft verkregen van uw voogd(en).

10. Klachten

10.1 Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@binatic.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk relevante informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden.

10.2. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit en desgewenst een klacht indienen.

11. Cookies

11.1. Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

12. Versiebeleid Privacy en Cookie Policy

12.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

12.2. Deze Privacy en Cookie Policy is voor het laatste bijgewerkt en in werking getreden op 26 oktober 2021.

Download de Binatic Privacy en Cookie Policy (PDF)